Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Історія кафедри

Кафедра створена у 1973 році. На кафедрі соціальної економіки працюють 19 викладачів, з них 2 мають науковий ступінь доктора економічних наук, 16 – науковий ступінь кандидата економічних наук; 1 – доктор філософії зі спеціальності 051 “Економіка”, 1 – звання професора, 14 – звання доцента, 4 – викладача. Кафедра соціальної економіки готує фахівців для підприємств усіх форм власності, державних установ, вищих навчальних закладів і місцевого самоврядування. Наша кафедра – випускова кафедра факультету «Економіки і права». Кафедра соціальної економіки здійснює підготовку:

  • бакалаврів за освітньою програмою: «Управління персоналом в бізнесі» спеціальності «Економіка» (шифр спеціальності – 051) галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05);
  • бакалаврів за освітньою програмою: «Управління соціальною сферою» (спеціальність «Соціальне забезпечення» (шифр спеціальності – 232) галузі знань «Соціальна робота» (шифр галузі – 23);
  • бакалаврів за освітньою програмою: «Психологія бізнесу» (спеціальність «Психологія» (шифр спеціальності – 053) галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05)
  • магістрів за освітньою програмою: «Управління персоналом в бізнесі» (спеціальність «Економіка» (шифр спеціальності – 051) галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05);
  • магістрів за освітньою програмою: «Психологія бізнесу» (спеціальність «Психологія» (шифр спеціальності – 053) галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» (шифр галузі – 05);
  • магістрів за освітньою програмою:  «Управління соціальними проєктами» (спеціальність «Соціальне забезпечення» (шифр спеціальності – 232) галузі знань «Соціальна робота» (шифр галузі – 23).

Кафедра працює над науковими дослідженнями за напрямами: управління персоналом, економіка праці, управління людськими ресурсами, соціально-економічні відносини, трудові конфлікти, соціальна еконмоіка, людський капітал, людський розвиток, соціальна політика, соціальна безпека.

Протягом останніх 5 років викладачами кафедри підготовлено та видано більше 15 навчальних посібників з грифом МОН України та 13 наукових монографій, а також опубліковано більше 150 статей у наукових фахових виданнях.

Провідні фахівці кафедри здійснюють наукове керівництво аспірантами і здобувачами за такою тематикою наукових робіт: управління персоналом в умовах реструктуризації підприємств, аудит персоналу, регулювання діяльності органів управління акціонерних товариств, управління трудовими процесами на промислових підприємствах, формування стратегії розвитку та використання управлінського персоналу, управління корпоративними пенсійними фондами промислових підприємств. Протягом 2005-2022 рр. на кафедрі підготовлено більше 15 кандидатів економічних наук, 1 доктор філософії за спеціальністю 051 “Економіка” та 2 доктора економічних наук.

Основні навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі: економіка праці та соціально-трудові відносини, управління конфліктами, нормування праці, організація праці, управління трудовим потенціалом, стратегічне управління, кадрове діловодство, ринок праці, управління персоналом, мотивування персоналу, соціальна політика, ділова кар’єра, корпоративне управління, фізіологія та психологія праці, облік, аналіз та аудит персоналу, креативний менеджмент, людський розвиток, теорія соціальної роботи, демографія, соціологія, психологія, державне регулювання соціальної сфери, соціальне підприємництво, соціальна безпека, основи соціальної політики, ринок праці та зайнятість населення, соціальна психологія та інші.

ХНЕУ ім. С. Кузнеця є провідним закладом вищої освіти в Україні, який здійснює підготовку бакалаврів та магістрів денної і заочної форми навчання за спеціальностями 051 «Економіка», 053 “Психологія”, та 232 «Соціальне забезпечення».