Меню
company logo
ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Наукова діяльність

Список наукових публікацій науково-педагогічних працівників кафедри за останні 5 років

Назарова Г. В.

1. Назарова Г. В., Балясний В. О. Теоретичні основи гнучкої та нестандартної зайнятості. Бізнес Інформ. 2022. №1. C. 230–238. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-1-230-238
2. Назарова Г.В. Соціальна безпека vs людський розвиток: конфлікт або взаємозалежність / Г.В. Назарова, К.О. Демченко // Бізнес Інформ. – № 5. С.6-15. 2021 р. – Режим доступу: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-5_0-pages-6_15.pdf
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-5-6-15 1,2 ум.др.арк./власний внесок 0,6 авторських аркушів.
3. Semenchenko A. Diagnostics and making decision in conflict management at the enterprise / A. Semenchenko, G. Nazarova, A. Semenchenko, N. Nazarov, R. Urdukhanov // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol.43. – No.2. – P. 259–268. – Режим доступу: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2325/ (Web of Science Core Collection). 0,96 ум.др.арк./власний внесок 0,20 авторських аркушів.
4. Nazarova G. Theoretical principles of assessing the social security of the region / G. Nazarova, K. Demchenko // Innovative technologies and scientific solutions for industries. – 2021. – No. 1 (15) – P. 98-105 . Режим доступу: https://itssi-journal.com/index.php/ittsi/issue/view/15 0,97 ум.др.арк./власний внесок 0,49 авторських аркушів.
5. Nazarova G. Behaviour of Economic Agents in Services Market (Educational Services) / G. Nazarova, M. Bril, I. Dybach, A. Demianenko, N. Nazarov // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – 2021. – 13(1Sup1). – P. 349-369. – Режим доступу: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/3112 (Web of Science Core Collection). 1,2 ум.др.арк./власний внесок 0,24 авторських аркушів.
6. Sotnikova, Y. Digital technologies in HR management / Y. Sotnikova, G. Nazarova, N. Nazarov, H. Bilokonenko // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2020.- vol. 42. – No 4. – P. 527-535. – Режим доступу: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2037/1476. (Web of Science Core Collection). 0,86 ум.др.арк./власний внесок 0,22 авторських аркушів.
7. Nazarova G. Improvement of the method measuring the security of human development: case of Ukraine./ G. Nazarova,M. Jaworska, N. Nazarov, I. Dybach, A. Demianenko // Problems and Perspectives in Management. – 2019. – 17(4). – P. 226–238. – Режим доступу: https://businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-333/improvement-of-the-method-measuring-the-security-of-human-development-case-of-ukraine (SCOPUS). 1 ум.др.арк./власний внесок 0,2 авторських аркушів.
1. Scientific Foundations in Economics and Management: collective monograph / Kovalenko V., Lyutyy I., Zatonatska T., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 653 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.1 (Nazarova G. 9.6. Modern organizational culture: essence, typology, functions – P. 542-572) https://isg-konf.com/uk/scientific-foundations-in-economics-and-management/
2. Назарова Г.В. Соціальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, Ю.В. Сотнікова, Н.В. Аграмакова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 284 с. Власний внесок 4,25 авторських аркушів. Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22019
3. Nazarova G. Creative economy and management : textbook / G. Nazarova, Yu. Sotnikova. – Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2018. – 159 р. Власний внесок 5 авторських аркушів. Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/19943

Ачкасова О. В.

1. Ачкасова О.В. Розвиток соціального підприємництва в Україні в умовах воєнного стану / О. В. Ачкасова // Економіка та суспільство. – 2022. – №37 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1217/1172.
2. Ачкасова О.В. Роль соціального підприємництва у вирішенні проблеми молодіжного безробіття / О. В. Ачкасова // Регіональна економіка та управління. – 2021. – №1(31). – С. 5–8. – Режим доступу: http://siee.zp.ua/images/journal/2021/1(31)2021.pdf
3. Ачкасова О.В. Актуалізація питань застосування аутстафінгу та аутсорсингу персоналу / О. В. Ачкасова // Регіональна економіка та управління. – 2020. – №1(27). – Ч.1. – С. 25–28. – Режим доступу: http://siee.zp.ua/images/journal/2020/1-1(27)2020.pdf
4. Ачкасова О.В. Особливості наймання персоналу з урахуванням зовнішніх факторів / О.В. Ачкасова // Економіка і суспільство. – 2019. – Випуск №20. – С. 531–536. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21250
5. Єрмаченко В.Є. Основні напрями урегулювання нормативно-правової бази у сфері розвитку наукової діяльності / В.Є. Єрмаченко, І.В. Литовченко, О.В. Ачкасова // Економіка і суспільство. – 2018. – Випуск №14. – С. 695-703. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/14_ukr/98.pdf . 1,25 ум.др.арк./власний внесок 0,35 авторських аркушів.

Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва, Н. В. Аграмакова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Г. В. Назарової. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (330 с., 33,1 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22471 – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-767-0. Власний внесок 1,5 авторських аркушів.

Білоконенко А. В.

1. Bilokonenko H. Instrumentarium for External Assessment of Autonomous Innovative Universities and Their Effectiveness / H. Bilokonenko, V. Yermachenko // Business Inform. – 2021. – № 10. – P. 91-115. – Режим доступу: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-10_0-pages-91_115.pdf. 1,72 ум.друк.арк. / власний внесок 0,86 авторських аркушів.
2. Sotnikova, Y. Digital technologies in HR management / Y. Sotnikova, G. Nazarova, N. Nazarov, H. Bilokonenko // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2020.- vol. 42. – No 4. – P. 527-535. – Режим доступу: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2037/1476. (Web of Science Core Collection). 0,86 ум.др.арк./власний внесок 0,22 авторських аркушів.
3. Полякова Г. А. Розвиток освітнього середовища інноваційно-активного університету: особливості та критерії / Г. А. Полякова, Г. В. Білоконенко // Проблеми економіки. – 2020. – №4. – C. 279–293. – Режим доступу: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2020-4_0-pages-279_293.pdf (фахове видання) 1,7 ум. др. арк. / власний внесок 0,85 авторських аркушів.
4. Bilokonenko H. Diagnosing the socio-economic potential development of industrial organization (based on mosaic evolution concept) / H. Bilokonenko // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2018. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6338. (фахове видання).
5. Полякова Г. А. Технологія і моделі експертного оцінювання якості наукових здобутків на засадах кваліметричного підходу / Г. А. Полякова, І. В. Литовченко, Г. В. Білоконенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – 2018. – № 9 (83).–C. 91–112. – Режим доступу:
https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/11.pdf (фахове видання). 1,11 ум.др.арк. / власний внесок 0,37 авторських аркушів.
6. Дороніна М.С. Терміносистема дослідження розвитку управлінської компетентності керівника в умовах професіоналізації менеджменту / М.С. Дороніна, Г.В. Білоконенко, Д.О. Сєріков // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5424 (фахове видання) 0,945 ум. др. арк. / власний внесок 0,622 авторських аркушів.

1. Лугова В.М. Психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В.М. Лугова, І. В. Литовченко, С.М. Голубєв, Г. В. Білоконенко. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (298 с. / 3,85 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26057. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-814-1. Власний внесок 1,5 авторських аркуша.
2. Дороніна М.С. Cоціально-економічний потенціал виробничої організації: монографія / М.С. Дороніна, Г. В. Білоконенко. – Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2020. – 316 с. Власний внесок 12,9 авторських аркушів.

Гончарова С. Ю.

 1. Honcharova S. Social Design as Technology of Social Management / S. Honcharova, A. Honcharov, O. Zhadan, N. Ahramakova, O. Dorovskoy // Economic Studies journal. – 2021. – No. 2. – P. 106–124. – Режим доступу: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2021/2021-2/7_Honcharova.pdf
  (Scopus). 1,5 ум. др. арк. / власний внесок 0,3 авторських аркушів.
 2. Гончаров А. Б. Формування стратегії сучасного підприємства соціально-культурної сфери //А. Б.Гончаров, С. Ю. Гончарова, Н. В. Аграмакова// Бізнес Інформ. 2020. – №4. C. 418–424.
  Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-4_0-pages-418_424.pdf (фахове видання). 0,75 ум.др. арк. / власний внесок 0,25 авторських аркушів.
 3. Аграмакова Н.В. Технологія розробки та реалізації соціальних проєктів: обґрунтування проєктної пропозиції та документації/ Н.В. Аграмакова, С. Ю. Гончарова, А. Б. Гончаров // Науковий журнал Управління розвитком. – Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – №18 (1). – С. 11-24. Режим доступу: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/development-management/issue-354/technology-for-the-development-and-implementation-of-social-projects-substantiation-of-the-project-proposal-and-documents. 0,9 ум. др. арк. / власний внесок 0,3 авторських аркушів.
 4. Гончаров А. Б. Стратегічний підхід до управління якістю послуг туристичного підприємства / А. Б. Гончаров, С. Ю. Гончарова, // Науковий журнал Економіка розвитку. – Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – №18(2). – С. 19-28. Режим доступу: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/economics-of-development/issue-330/strategic-approach-to-managing-the-quality-of-the-services-of-the-tourism-enterprise. 0,63 ум.др. арк. / власний внесок 0,312 авторських аркушів.
 5. Гончарова С. Ю. Соціальна економіка: сутність, принципи, функції та основні орієнтири для України / С. Ю. Гончарова, А. Б. Гончаров, Н.В. Аграмакова // Бізнес Інформ. – 2018. – № 3. – C. 21–26. Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-3_0-pages-21_26.pdf (фахове видання). 0,62 ум. др. арк. / власний внесок 0,21 авторських аркушів.
 6. Гончарова С.Ю. Соціальне підприємництво: сутність, ознаки та місце у дія-льності сучасних домогосподарств // С.Ю. Гончарова, І.В. Буряк, А.Б. Гончаров // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні нау-ки». – Херсон, 2017. − № 27/2. – 125-130.
  Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_27/2/32.pdf (фахове видання). 1 ум. др. арк. / власний внесок 0,33 авторських аркушів.
 7. Назарова Г.В. Регулювання доходів соціальних груп населення : монографія / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, А. В. Семенченко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 307 с. Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21441. Власний внесок 5,1 авторських аркушів.
 8. Соціальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова, Ю. В. Сотнікова, Н. В. Аграмакова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (7,82 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 284 с. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22019. Власний внесок 3,6 авторських аркушів.

Дем`яненко А. А.

1. Дем’яненко А. А. Методичне забезпечення оцінювання ефективності діяльності HR-служби / А. А. Дем’яненко, О. В. Іванісов // Бізнес Інформ. – 2022. – № 2. – C. 81–88. Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2022-2_0-pages-81_88.pdf (0,75 ум. друк. арк. / власний внесок 0,38 авторських аркушів).
2. Nazarova G., Bril M., Dybach I., Nazarov N., Demianenko A. Behaviour of Economic Agents in Services Market (Educational Services). Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2021. – №13(1Sup1). – 349-369. DOI: 10.18662/rrem/13.1Sup1/400 (Web of science). Режим доступу: https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/3112 (1,2 ум. друк. арк. / власний внесок 0,24 авторських аркушів). (Web of Science Core Collection)
3. Nazarova G. Improvement of the method measuring the security of human development: case of Ukraine / G. Nazarova, M. Jaworska, N. Nazarov, I. Dybach, A.Demianenko // Problems and Perspectives in Management. – 2019. – № 17(4). – С. 226–238. DOI:10.21511/ppm.17(4).2019.19 (SCOPUS). Режим доступу: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-333/improvement-of-the-method-measuring-the-security-of-human-development-case-of-ukraine (0,68 ум. друк. арк. / власний внесок 0,14 авторських аркушів).
4. Nazarova G. Analysis of the human security in Ukraine in a regional perspective / G.Nazarova, A. Demianenko // Social and labour relations: theory and practice. – 2018. – № 8. – Is.2. – P. 1-7. – Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/34116/SLRTP_2018_02_Nazarova.pdf (фахове видання, категорія Б) (0,46 ум. друк. арк. / власний внесок 0,23 авторських аркушів).
5. Nazarova G. V. Approach to analytical support for assessing the security of human development / G. V. Nazarova, N. K. Nazarov, A. A. Demianenko // Scientific bulletin of Polissia. – 2018. – Vol. 1, № 2 (14). – P. 210–215. Режим доступу: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/140493 (фахове видання, категорія Б). (0,42 ум. друк. арк. / власний внесок 0,14 авторських аркушів).
6. Маркова Н.С. Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку / Н.С. Маркова, А.А.Дем’яненко // Бізнес Інформ. – 2017. – № 10. – С. 8–13. – Режим доступу: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2017-10_0-pages-8_13.pdf (фахове видання, категорія Б) (0,5 ум. друк. арк. / власний внесок 0,25 авторських аркушів).

Іванісов О. В.

1. Назарова Г. В. Організація та нормування праці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, А. В. Семенченко. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (355 с. / 3,33 Мб). – Харків: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019 – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23845 – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-744-1 . Власний внесок 7,3 авторських аркушів.
2. Економіка праці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва, Н. В. Аграмакова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Г. В. Назарової. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 330 с. – Режим доступу : https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Nazarova.-Ekonomika-pratsi_2019.pdf. Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-767-0. Власний внесок 1,5 авторських аркушів.

Касьмін Д. С.

1. Касьмін Д. С. Розвиток персоналу як необхідна умова розвитку підприємства / Д. C. Касьмін // Innovative Solutions In Modern Science. – 2021. – № 3(47). – C. 26–57. – Режим доступу https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/view/2288. (фахове видання). 1,9 ум.др.арк./власний внесок 1,9 авторських аркушів.
2. Котельникова Ю. М. Метод аналізу ієрархій в прийнятті рішень щодо кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств / Ю. М. Котельникова, Д. С. Касьмін // Економіка та суспільство. – 2020. – № 22. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/76/71 (фахове видання). 1, ум.др.арк./власний внесок 0,2 авторських аркушів.
3. Касьмін Д. С. Трансформація управлінських процесів в органах державного управління на засадах аутсорсингу / Д. С. Касьмін // Науковий журнал «Ефективна економіка». – 2020. – №6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7974. (фахове видання). 0,8 ум.др.арк./власний внесок 0,8 авторських аркушів.
4. Касьмін Д.С. Моделювання розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту / О. В. Манойленко, О. А. Сергієнко, Д. С. Касьмін // Бізнес Інформ. – 2019. – № 12. – С. 384–395. – Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-12_0-pages-384_395.pdf (фахове видання). 0,9 ум.др.арк./власний внесок 0,3 авторських аркушів.
5. Касьмін Д.С. Трансформація форм зайнятості в умовах інформаційного суспільства XXI ст. / Ю. В. Сотнікова, Е. Р. Степанова, Д. С. Касьмін // Бізнес-інформ. – 2018. – № 4. – С. 191 – 197. – Режим доступу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-4_0-pages-191_197.pdf (фахове видання). 0,625 ум.др.арк./власний внесок 0,208 авторських аркушів.
6. Касьмін Д. С. Організаційно-методичне забезпечення державного регулювання та аналізу стану ринку праці молоді / Д. С. Касьмін // Економіка і організація управління. – 2017. – № 1 (25). – С. 95 – 102. – Режим доступу: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/3983/4016 (фахове видання). 0,5 ум.др.арк./власний внесок 0,5 авторських аркушів.

Лаптєв В. І.

1. Laptiev V. Strategic management of the development of the personnel of industrial companies / V.Laptiev, T.Stoyanova, S.Koev, P. Stoyanov, Z. Zhyvko // Academy of Strategic Management Journal. – 2019. – Vol.18. – Issue 3.- Р. 1-6. (Scopus) – Режим доступу: https://www.abacademies.org/articles/strategic-management-of-the-personnel-development-of-industry-companies-8241.html 0,6 ум.др.арк./власний внесок 0,12 авторських аркушів.
2. Laptiev V. Tax incentives for innovation in the energy sector / O. Ivanova, V.Laptiev // Acta Innovation. № 32. – 2019. – P. 20-28. URL : https://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/525/nr_32_20-28_2.pdf (Scopus)
1.25 ум.др.арк./власний внесок 0,6 авторських аркушів.
3. Лаптєв В. І. Концептуальні положення формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами // Бізнес Інформ. – 2018. – №7. – C. 292–297. – Режим доступу: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-7_0-pages-292_297.pdf 0,4 ум.др.арк./власний внесок 0,4 авторських аркушів (фахове, категорія Б)
4. Лаптєв В. І. Формування проблемно-орієнтованої системи управління людськими ресурсами. Проблеми економіки. 2018. № 3 (37). С. 210–216. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2018_3_28. 0,4 ум.др.арк./власний внесок 0,4 авторських аркушів (фахове, категорія Б)
5. Лаптєв В. І. Методичне забезпечення оцінки дієвості управління людськими ресурсами. / В. І. Лаптєв // Бізнес Інформ. 2018. № 8. С. 269 – 274. – Режим доступу: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-8_0-pages-269_274.pdf 0,4 ум.др.арк./власний внесок 0,4 авторських аркушів. (фахове, категорія Б)

Лаптєв В. І. Теорія і практика проблемно-орієнтованої системи управління та розвитку людських ресурсів. монографія / В. І. Лаптєв //. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М. – 2018. – 354 с. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23470.Власний внесок 19,7 авторських аркушів.

Лебединська О.С.

Економіка праці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва, Н. В. Аграмакова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Г. В. Назарової. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу : https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/Nazarova.-Ekonomika-pratsi_2019.pdf. Назва з тит. екрана. – ISBN978-966-676-767-0 . Власний внесок 1,56 авторських аркушів.

Лугова В.М.

1.Luhova V. External labor migration and its consequences for the labor market of Ukraine / Luhova V. Hutorov A., Yarmolenko J., Ivashchenko T., Gutorov O., Bakun Y. // Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. – 2021. – Vol. 5(40). – Р. 514–523. – Режим доступу: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3535 https://doi.org/10.18371/fcaptp.v5i40.245209 (Web of Science Core Collection). 0,6 ум.друк.арк. / власний внесок 0,1 авторських аркушів.
2. Chornodid І. Precarization as a property of the modern labor market in Ukraine under the conditions of employment system deformation. Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice. – 2021. – Vol. 6(41), P. 544–555. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251530. – Режим доступу: https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/3619 (Web of Science Core Collection). 0,72 ум.друк.арк. / власний внесок 0,12 авторських аркушів.
3. Luhova V. Directions to develop managerial competence in managers of different types / V.Luhova, D. Serikov, Ya.Liutviieva, T. Serikova, V.Kovalova// Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol. 43. – № 2. – P. 269–275. – Режим доступу: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2447 (Web of Science Core Collection). 0,4 ум.друк.арк. / власний внесок 0,08 авторських аркушів.
4. Luhova, V. M., & Chumak, H. (2019). The Formation of Lecturer’s Professional Image in Higher Education Institution. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 6 (11). https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-09 Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/133 (фахове, категорія Б). 0,6 ум. др. арк / власний внесок 0,3 авторських аркуша.
5. Serikov, D. O., & Luhova, V. M. (2019). Creation of a Pedagogical Model for Development of Managers ’Management Competences. Adaptive Management: Theory and Practice. Series Pedagogics, 6(11). https://doi.org/10.33296/2707-0255-6(11)-02 Режим доступу: https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/134 (фахове, категорія Б). 0,5 ум. др. арк / власний внесок 0,25 авторських аркуша.
6. Лугова В.М. Психологічні аспекти реклами як інструменту маркетингових комунікацій / В.М.Лугова, Я.М. Кущ, Д. Є. Архипова // Вісник КНУТД. Серія: Економічні науки. – Київ : КНУТД, 2018. – № 5 (127). – С. 102-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknutden_2018_5_12. 0,6 ум. др. арк / власний внесок 0,2 авторських аркуша.
7. Лугова В.М. Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності / В.М.Лугова, О.А.Єрмоленко // Проблеми економіки – 2017. – № 4. – с. 296-301. – Режим доступу: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2017-4_0-pages-296_301.pdf . 0,7 ум. др. арк / власний внесок 0,35 авторських аркушів.

1. Психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Лугова, І. В. Литовченко, С. М. Голубєв, Г. В. Білоконенко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (3,85 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 298 с. : іл. – Загол. з титул. екрану. – Бібліогр.: с. 289-295. Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26057 . – ISBN 978-966-676-814-1. Власний внесок 5,3 авторських аркуша.
2. Лугова В. М. Основи самоменеджменту та лідерства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Лугова, С. М. Голубєв. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (212 с. / 927 Кб). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу : https://shorl.com/jejiferipridy. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-730-4. Власний внесок 5,36 авторських аркушів.

Мішина С.В.

1. Мішина С. В. Кар’єрний самоменеджмент як інструмент управління кар’єрними процесами на підприємстві / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2021. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2021/79.pdf (фахове видання). 0,6 ум. др. арк. / власний внесок 0,3 авторських аркушів.
2. Мішина С. В. Американський досвід надання соціальних виплат / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Економіка та держава. – 2021. – № 9. – С. 80–86. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.9.80 . – Режим доступу: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2021/15.pdf (фахове видання) 0,72 ум. др. арк. / власний внесок 0,36 авторських аркушів.
3. Мішина С. В. Німецький досвід надання соціальної допомоги / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2021. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9263 (фахове видання). 0,76 ум. др. арк. / власний внесок 0,38 авторських аркушів.
4. Мішина С. В. Міжнародний досвід надання соціальних виплат / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2021. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9414 (фахове видання). 0,74 ум. др. арк. / власний внесок 0,37 авторських аркушів.
5. Мішина C. В. Формування кадрового забезпечення міжнародної контрактної діяльності / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2020. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/9_2020/59.pdf (фахове видання) 0,62 ум. др. арк. / власний внесок 0,31 авторських аркушів.
6. Мішина C. В. Науково-практичні засади соціального проектування [Електронний ресурс] / С. В. Мішина, О.Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/75.pdf (фахове видання) 0,6 ум. др. арк. / власний внесок 0,3 авторських аркушів.
7. Mishyna S. Innovative Methods and Tools for Personnel International Marketing Development / S. Mishyna, O. Mishyn, N. Parkhomenko // Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). – 2019. – Volume 28 (1). – РР. 33-49. – Режим доступу: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2019/2019-1/2_N.Parkhomenko_f-f.pdf. 0,9 ум. др. арк. / власний внесок 0,3 авторських аркушів. (Scopus)
8. Мішина С.В. Науково-практичні засади впровадження контролінгу персоналу на підприємствах/ С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019. – № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2019/44.pdf (фахове видання). 0,68 ум. др. арк. / власний внесок 0,34 авторських аркушів.
9. Мішина С. В. Формування системи управління діловою кар’єрою персоналу на засадах логістичного підходу / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка».– 2019. – № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2019/36.pdf (фахове видання) 0,8 ум. друк. арк. / власний внесок 0,4 авторських аркушів.
10. Мішина С. В. Нематеріальне стимулювання праці як інструмент посилення кадрової безпеки на підприємстві / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2019. – Випуск 20. – С.582 – 592. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21238 (фахове видання) 0,74 ум. др. арк. / власний внесок 0,37 авторських аркушів.
11. Мішина С.В. Науково-теоретичні засади впровадження кадрової логістики у сфері соціальної роботи / С. В. Мішина, О. Ю. Мішин // Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – Випуск 12. – С. 492 – 499. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/journals/12_ukr/83.pdf (фахове видання) 0,62 ум. др. арк. / власний внесок 0,31 авторських аркушів.

1. Економіка праці [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва, Н. В. Аграмакова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Г. В. Назарової. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (330 с., С. 235 – 260 /2,96 Мб). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22471/1/2019-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%20%D0%92.pdf. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-767-0. Власний внесок 1,62 авторських аркушів.
2. Назарова Г.В. Облік і аналіз персоналу: навч. посібн. / Г. В. Назарова, С. В. Мішина, О. Ю. Мішин. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (300 с. /2,92 Мб). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. ISBN 978-966-676-676-5. Власний внесок 6,25 авторських аркушів.

Писаревська Г. І.

1. Писаревська Г. І. Тенденції розвитку використання Digital технологій в управлінні персоналом / Г. І. Писаревська // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2021. – №41 – С. 54-60.
Режим доступу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/705 (фахове видання). 0,75 ум. др. арк.
2. N. Vnukova. Decomposition of Google Trends Series for the Search of Patterns and Seasonality of Financial Risk Control Interest / N. Vnukova, S. Achkasova, O. Gorokhovatskyi, H. Pysarevska //V International Conference of Computational Lingvistics and Intelligent Systems (Collins 2021). Volume I: Main Conference, Lviv, Ukraine, April 22-23, 2021. − P. 613-628. Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2870/paper46.pdf (Scopus, Web of Sciece Core Collection) 0,8 ум. др. арк. / власний внесок 0,2 авторських аркушів).
3. Писаревська Г. І. Напрями вдосконалення кадрової безпеки на підприємстві як напрям стратегії управління персоналом / Г. І. Писаревська /Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. – Вип. 37. – 2020. – С. 56-61. Режим доступу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/631 (фахове видання). 0,75 ум. др. арк.
4. Аграмакова Н. В. Нестандартні форми зайнятості в умовах мережевої економіки / Н. В. Аграмакова, Г. І. Писаревська, А. В. Семенченко // Економіка та суспільство. – 2019. – №20. – С. 520-529. – Режим доступу до журналу : http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21196 0,75 ум. др. арк. / власний внесок 0,25 авторських аркушів.
5. Писаревська Г.І. HR-брендинг як складова бізнес стратегії підприємства / Г. І. Писаревська, Н. В. Аграмакова, А. В. Семенченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки. – Херсон: ХДУ, 2019. –№33. – С. 176–180. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_33_36 (фахове видання). 0,75 ум. др. арк. / власний внесок 0,25 авторських аркушів).
6. Писаревська Г. І. Дослідження взаємозв’язку конфліктних ситуацій і загроз кадровій безпеці підприємства / Г. І. Писаревська, Н. В. Аграмакова, А. В. Семенченко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 4. – С. 467–473. Режим доступу: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-4_0-pages-467_473.pdf (фахове видання) 0,45 ум. др. арк. / власний внесок 0,15 авторських аркушів).
7. Писаревська Г. І. Теоретичні основи розроблення бізнес-процесу управління персоналом / Г. І. Писаревська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки. – Херсон: ХДУ, 2018. –№13. – С. 72–77. Режим доступу: http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/125 (фахове видання). 0,75 ум. др. арк.

1. Писаревська Г. І. Обґрунтування доцільності та актуальності формування профілю ризиків накопичувального пенсійного забезпечення інноваційними засобами Google-Trends / Г. І. Писаревська / Особливості соціально-гуманітарного розвитку суспільства. Монографія. – Харків: СГ НТМ «Новий курс»/, 2021. – С.105 – 126. Власний внесок – 1,5 авторських аркушів
2. Економіка праці : навчальний посібник / за заг. ред д.е.н., проф. Назарової Г.В. .– Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 2019. – 330 с. Власний внесок 1,6 авторських аркушів.

Семенченко А.В.

1. Nazarova G.. Diagnostics and making decision in conflict management at the enterprise / G. Nazarova, A. Semenchenko, A. Semenchenko, N. Nazarov, R. Urdukhanov // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2021. – Vol.43. – No.2. – P. 259–268. – Режим доступу: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2325/1675 (Web of Science Core Collection) 0,96 ум.др.арк./ власний внесок 0,19 авторських аркушів.
2. Sotnikova Yu. Features of creative clusters formation in Ukraine / Sotnikova Yu., Stepanova E., Nazarov N., Semenchenko A. // Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania). – 2021. – №. 4. – P. 90-105. – Режим доступу: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2021/2021-4/5_Stepanova.pdf 1,32 ум.-друк. арк./ власний внесок 0,33 авторських аркушів.
3. Аграмакова Н. В. Нестандартні форми зайнятості в умовах мережевої економіки / Н. В. Аграмакова, Г. І. Писаревська, А. В. Семенченко // Економіка та суспільство. – 2019. – №20. – С. 520-529. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21196 0,75 ум.др.арк./ власний внесок 0,25 авторських аркушів.
4. Писаревська Г. І. HR-брендинг як складова бізнес-стратегії підприємства / Г. І. Писаревська, Н. В. Аграмакова, А. В. Семенченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2019. – №33 – С. 176-181. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21243 0,75 ум.др.арк./ власний внесок 0,25 авторських аркушів.
5. Семенченко А. В. Исследование взаимосвязи конфликтных ситуаций и угроз кадровой безопасности предприятия / А. В. Семенченко, Н. В. Аграмакова, А. И. Писаревская // Бизнес Информ. – 2018. – № 4. – С. 467-473. – Режим доступу: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-4_0-pages-467_473.pdf 0,45 ум.др.арк./ власний внесок 0,15 авторських аркушів.

1. Економіка праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, Х. Ф. Агавердієва, Н. В. Аграмакова та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, професора Г. В. Назарової. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (330 с. / 2,96 Мб). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22471/1/2019-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%20%D0%92.pdf – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-767-0. Власний внесок 1,65 авторських аркушів.
2. Назарова Г. В. Організація та нормування праці [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, О. В. Іванісов, А. В. Семенченко. – Самостійне електрон. текстове мережеве вид. (338 с. / 5,06 Мб). – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/23845 – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-744-1. Власний внесок 7,4 авторських аркушів.

Сотнікова Ю.В.

1. Luhova V., Chumak A., Sotnikova Yu. Staff motivation in the management system of the environmental and economic development of the enterprise. Economic and society. 2022. № 37. [Електронне видання]. Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1245 (0,375 ум.-друк. арк./ власний внесок 1,125 авторських аркушів)
2. Achkasova S., Nagaivska D., Sotnikova Yu., Bolotova O., Koinash M. Enhancement of the professional competence of specialists who form an accumulative pension system based on social responsibility. Economic Annals-XXI. 2021. №191. P.138-146. Режим доступу: http://ea21journal.world/index.php/ea-v191-11/ (Web of Science Core Collection, SCOPUS) (0,1 ум.-друк. арк./ власний внесок 0,1 авторських аркушів)
3. Sotnikova Yu., Stepanova E., Nazarov N., Semenchenko A. Features of creative clusters formation in Ukraine. Ikonomicheski Izsledvania. 2021. №5. P.89-104. Режим доступу: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2021/2021-4/5_Stepanova.pdf (SCOPUS) (1,32 ум.-друк. арк./ власний внесок 0,33 авторських аркушів.)
4. Sotnikova Yu., Lebedinska O., Maliukina A., Ivanisov O. Professional mobility of youth: trends, problems and prospects. Ikonomicheski Izsledvania . 2021. №5. P.148-165. Режим доступу: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStudies/2021/2021-4/8_Sotnikova.pdf (SCOPUS) (1,06 ум.-друк. арк./ власний внесок 0,27 авторських аркушів)
5. Sotnikova, Y. Digital technologies in HR management / Y. Sotnikova, G. Nazarova, N. Nazarov, H. Bilokonenko // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – 2020.- vol. 42. – No 4. – P. 527-535. – Режим доступу: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2037/1476. (Web of Science Core Collection). (0,86 ум.др.арк./власний внесок 0,22 авторських аркушів)
6. Сотнікова Ю. В., Степанова Е. Р. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 239–245. Режим доступу: https://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-4_0-pages-239_245.pdf (0,375 ум.-друк. арк. / власний внесок 0,125 авторських аркушів)
7. Сотнікова Ю.В., Агавердієва Х.Ф. Психологічні аспекти соціальної безпеки в Україні Економіка розвитку. №18. 2019. С.41-48. Режим доступу: https://www.businessperspectives.org/index.php/component/zoo/psychological-aspects-of-social-security-in-ukraine (0,43 ум.-друк. арк./ власний внесок 0,22 авторських аркушів).

1. Назарова Г.В. Креативна економіка та менеджмент: навчальний посібник / Г.В. Назарова, Ю.В. Сотнікова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 160 с. ISBN 978-966-676-718-2. Власний внесок 5 авторських аркушів.
2. Nazarova G. Creative economy and management : textbook / G. Nazarova, Yu. Sotnikova. – Kharkiv : S. KuznetsKhNUE, 2018. – 160 p. Власний внесок 5 авторських аркушів
3. Назарова Г.В. Соціальна економіка : навчальний посібник / Г.В. Назарова, С.Ю. Гончарова, Ю.В. Сотнікова, Н.В. Аграмакова. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 275 c. Режим доступу: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22019. ISBN 978-966-676-747-2. Власний внесок 4,29 авторських аркушів.